“നമ്മുടെ_സഹപാഠികളുടെ_നാടിനായി_നമുക്കൊന്നിക്കാം”

കേരളത്തിലെ വിവിധ #പ്രളയ #ബാധിതമേഖലകളിൽ #മെഡിക്കൽ സഹായവുമായി ടീം #നെഹ്‌റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻസ്.പാലക്കാട് വാണിയംകുളത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി. കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ( P K Das Institute of Medical

Read more

“നമ്മുടെ_സഹപാഠികളുടെ_നാടിനായി_നമുക്കൊന്നിക്കാം”

പ്രിയമുള്ളവരെ, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ #ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങളുടെ പായ്ക്കിംഗ് തൃശൂർ Nehru College of Engineering and Research Centre, NGI Nehru College of

Read more

Sixth International Conference on Contemporary Issues in Agriculture, Engineering, Information Technology Life Sciences, Social Sciences & Humanities Held on 28th Nov to 4th Dec 2017 at Hotel Ibis, Melbourne, Australia

Nehru College of Management, Coimbatore organized the Sixth International Conference on Contemporary Issues in Agriculture, Engineering, Information Technology Life Sciences,

Read more