“നമ്മുടെ_സഹപാഠികളുടെ_നാടിനായി_നമുക്കൊന്നിക്കാം”

കേരളത്തിലെ വിവിധ #പ്രളയ #ബാധിതമേഖലകളിൽ #മെഡിക്കൽ സഹായവുമായി ടീം #നെഹ്‌റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻസ്.പാലക്കാട് വാണിയംകുളത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി. കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ( P K Das Institute of Medical

Read more

“നമ്മുടെ_സഹപാഠികളുടെ_നാടിനായി_നമുക്കൊന്നിക്കാം”

പ്രിയമുള്ളവരെ, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ #ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങളുടെ പായ്ക്കിംഗ് തൃശൂർ Nehru College of Engineering and Research Centre, NGI Nehru College of

Read more