“നമ്മുടെ_സഹപാഠികളുടെ_നാടിനായി_നമുക്കൊന്നിക്കാം”

കേരളത്തിലെ വിവിധ #പ്രളയ #ബാധിതമേഖലകളിൽ #മെഡിക്കൽ സഹായവുമായി ടീം #നെഹ്‌റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻസ്.പാലക്കാട് വാണിയംകുളത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി. കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ( P K Das Institute of Medical

Read more