“നമ്മുടെ_സഹപാഠികളുടെ_നാടിനായി_നമുക്കൊന്നിക്കാം”

പ്രിയമുള്ളവരെ, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ #ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങളുടെ പായ്ക്കിംഗ് തൃശൂർ Nehru College of Engineering and Research Centre, NGI Nehru College of

Read more